Recipe: Yummy ผัดถั่วงอกหมูสับ (สูตรบ้านๆ)

Post a Comment

ผัดถั่วงอกหมูสับ (สูตรบ้านๆ).

ผัดถั่วงอกหมูสับ (สูตรบ้านๆ) You can cook ผัดถั่วงอกหมูสับ (สูตรบ้านๆ) using 9 ingredients and 3 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of ผัดถั่วงอกหมูสับ (สูตรบ้านๆ)

 1. It's of ถั่วงอก.
 2. It's of พริกสด (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้).
 3. It's of กระเทียม.
 4. Prepare of น้ำมันหอย (ตามต้องการ).
 5. You need of น้ำปลา (หรือตามต้องการ).
 6. It's of น้ำตาล.
 7. Prepare of ผงปรุงรส( ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้).
 8. It's of ใบโหระพา (เพื่อเพิ่มความหอม).
 9. It's of น้ำมันพืช.

ผัดถั่วงอกหมูสับ (สูตรบ้านๆ) instructions

 1. นำถั่วงอกไปล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำมาพักนำในจาน.
 2. โขลกพริกกระเทียม ตั้งกระทะใส่น้ำมันนำพริกกระเทียมลงผัดให้หอม.
 3. ใส่หมูสับสงไปผัดให้เข้ากัน ปรุงรสตามต้องการ ใส่ถั่วงอกลงไป ผัดพอสุก ใส่ใบโหระพาลงไปผัดให้เข้ากัน พร้อมทานได้ค่ะ.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment