Recipe: Perfect ต้มส้มหมู

Post a Comment

ต้มส้มหมู.

ต้มส้มหมู You can have ต้มส้มหมู using 9 ingredients and 2 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of ต้มส้มหมู

 1. Prepare of เนื้อหมู.
 2. You need of ตะไคร้.
 3. You need of ใบมะกรูด.
 4. Prepare of พริกแห้งทอด.
 5. Prepare of ผงปรุงรส.
 6. It's of น้ำปลา.
 7. It's of มะนาว.
 8. You need of หอมแดง.
 9. It's of น้ำเปล่า.

ต้มส้มหมู step by step

 1. เตรียมหั่นตะไคร้ หอมแดง หั่นหมูพอดีคำ ตำพริกแห้งทอดตำพอแตก.
 2. ตั้งน้ำให้เดือด ใส่ตะไคร้ ใส่พริกที่ตำ หอมแดง ใบมะกรูด หมู ต้มสัก 10 นาที ปิดแก๊ส ตั้งไว้สักพักพอให้หายร้อนค่อยใส่มะนาว.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment