Recipe: Yummy แกงคั่วผักบุ้งหมู

Post a Comment

แกงคั่วผักบุ้งหมู.

แกงคั่วผักบุ้งหมู You can cook แกงคั่วผักบุ้งหมู using 6 ingredients and 6 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of แกงคั่วผักบุ้งหมู

 1. You need of ยอดผักบุ้งไทยสดๆ.
 2. Prepare of หมูส่วนใบพาย.
 3. You need of พริกแกงแดง ผสม พริกแกงเหลือง รวมแล้ว.
 4. It's of กะทิสด.
 5. You need of น้ำมะขามเปียก.
 6. You need of ลูกมะกรูด 1 ลูก หรือใบมะกรูด 10 ใบ.

แกงคั่วผักบุ้งหมู step by step

 1. ผัดพริกแกงให้หอมด้วยไฟอ่อนๆ.
 2. ใส่เนื้อหมูลงไปผัดให้สุก เข้ากัน.
 3. ใส่หัวกะทิ คนให้เข้ากันจนเดือด.
 4. ใส่น้ำมะขามเปียกแล้วปรุงรสตามชอบ.
 5. รอเดือด ใส่ลูกมะกรูดฝานชิ้นหนา หรือใบมะกรูดฉีกครึ่ง.
 6. ใส่ยอดผักบุ้ง พอนิ่มแล้วคนให้เข้ากันจนทั่ว ใส่พริกฝานเพื่อความสวยงาม รอเดือด กินได้....

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment